I – OVERSIGT OVER KOMPETENCER I1-I9

Arbejdsgruppen ønsker at skabe et overblik over de ni kompetencer i introduktionsuddannelsen i akutmedicin (jf. SST-målbeskrivelse i akutmedicin).

I det følgende er hver enkelt kompetence i introduktionsuddannelse beskrevet med tilhørende konkretiseringer af mål, læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder. Beskrivelsen indeholder som minimum SST egne uddannelseskrav.

Arbejdsgruppen har som supplement angivet forslag samt anbefalinger til læringsstrategier for opnåelse af hver specifikt delmål (boks markeret med kursiv). En supplerende læringsstrategi kan eksempelvis være et færdighedskort (”lumbalpunktur eller A-gas udtagning og tolkning”).

Arbejdsgruppen anser de beskrevne kompetencer som et minimumskrav, da mange uddannelseslæger vil kunne opnå et højere kompetenceniveauer inden for særlige interesseområder.

Med inspiration fra blandt andet The Royal College of Emergency Medicine (RCEM) har arbejdsgruppen valgt at opdele hver kompetence i fire læringsområder med angivelse af de syv lægeroller (tabel 3):

Uddannelsen følger Blooms taksonomi. Anbefalingerne indeholder ikke anbefalinger til ”Viden”. Disse vil på et senere tidspunkt blive beskrevet i et særskilt dokument.

I det følgende beskrives hver enkelt kompetence ud fra ovenstående opbygning med de fire områder (viden, færdighed, analyse og adfærd).

Download nedenstående pdf med kompetencerne I1-I9 her.

Kompetence-introdu-udd-FINAL