JC oktober – Diagnostic value of symptoms and signs for identifying urinary tract infection in older adult outpatients…

O.A. Gbinigie et al. / Journal of Infection 000 (2018) 1–12, Link til artiklen (open access)

Baggrund

Den voksende ældre befolkning er mere udsatte for UVI. UVI er forbundet med både betydelig morbiditet og mortalitet, samtidig med, at tidlig opsporing og behandling, bedre prognosen. Der er således både en patientorienteret og en samfundsøkonomiske motivation for, at kunne diagnosticere sygdommen tidligt.

Formål

At klarlægge den diagnostiske præcision af symptomer, der er forbundet med UVI hos ældre, vurderet i primærsektoren.

 

Metode

Systematisk review og metaanalyse. Udført på artikler fremsøgt i Medline, Embase og Web of Science. Søgedato frem til september 2017.

Inklussion

Engelsksprogede kohortestudier, der undersøger, hvor præcist forskellige symptomer på UVI er for diagnosticering af dette. Studierne skulle være foretaget i primærsektoren, hovedsageligt på patienter over 65. Studierne skulle indholde data, der muliggjorde beregning af specificitet og sensitivitet for de enkelte symptomer.

Eksklusion

 • Studier foretaget i udviklingslande
 • Studier foretaget på immunsuprimerede patienter
 • Dyrestudier
 • Inhospitale studier

Vurdering af studier

2 af forfatterene vurdere studiernes kvalitet ud fra QUADAS – 2 modellen. Ved uenighed blev en tredjepart inddraget.

Resultater

 • 9890 studier fundet i første søgerunde + 1122 studer fundet ved  senere søgerunder
 • 279 studier inkluderet ved første gennemgang
 • 15 studier endeligt inkluderet.

I de 15 studier var inkluderet i alt 12039 deltagere.

Studierne vurderede til sammen 18 overordnede symptomer/fund.

Studierne viste, at de signifikante prædiktorer for UVI er forskellige hos mænd og kvinder.

For mændene fandtes følgende prædiktorer for UVI:

 • Dysuri
 • Uklar urin
 • Ildelugtende urin
 • Hæmaturi
 • Fækal inkontinens
 • Signifikant fald i funktionsniveau.

For kvinderne fandtes følgende prædiktorer for UVI

 • Uklar urin
 • Fækal inkontinens
 • Natlig vandladning
 • Obstipation
 • Mavesmerter

 

Hvad er godt?

Forfatterne beskriver selv et ganske godt opsøgende arbejde, for at indsamle manglende data fra de forskellige studier, således disse kunne tillægges størst mulig værdi.

 

Hvad kunne optimeres?

 • Studiet lider under, at de forskellige inkluderede studier ikke er fuldt ud sammenlignelige. Forskellige symptomdiefnation, UVI definition og manglende data hør til bland det største problemer.
 • Næsten 8000 af deltagerne stammer fra kun 2 af studierne. Derfor bliver disse to studiers resultater ganske tungtvejende.
 • Lidt forvirrende dataafsnit, der bærer præg af, at de inkluderede studier ikke har været tilstrækkeligt sammenlignelige.

 

Klinisk konsekvens

For nuværende ser vi ikke, at dette studie skulle have stort klinisk impact. Resultaterne er for usikre, og selvom der stilles spørgsmålstegn ved nogle af de klassiske symptomer ved UVI, så er det næppe noget, der kommer til at ændre på vores behandlings algoritmer.

 

 

 

Default image
Anders Jørgensen
Articles: 19

Leave a Reply